Posts tagged ‘Høyspent på Kambo’

10. september 2015

Vil HØYSPENTMOTSTANDERNE på Kambo stemme RØDT?

Formastelig på Kambo

Utålmodighet med disse mastene på Kambo

Et leserinnlegg i dagens Moss Avis (10.9.) har tittelen «Tidenes løft for Rødt?» Forfatterne kaller seg «Kambobeboere for fjerning av høyspent og realisering av svømmehall», men står ikke fram med navn. MA trykker aldri et innlegg uten å kjenne avsenderne og forsikrer i en parentes at de «kjenner navnene på de 11 underskriverne av innlegget» (det er vel grunn til å tro at de 11 er å finne blant de 336 som signerte dette oppropet for to år siden).

I innlegget gjennomgår de 11 kort prosessen fram til bystyreflertallets valg av traséalternativ 1 og uttrykker bekymring for at prosessen rundt dette alternativet vil ta flere år ekstra, da grunneieren ikke ønsker denne traseen og da det trengs en dispensasjon – og ekspropriasjon – for å komme videre (høyspenten var opprinnelig lovt fjerna innen skolestart i 2011!).

Les videre:

read more »

Reklamer
10. august 2015

Tirsdag kl 19 på Nøkkeland skole: ÅPENT MØTE om HØYSPENTEN med mer

Formastelig på Kambo

Formastelig på Kambo

 – Flytting av høyspent i det blå – beboerne i Nordre bydel er ført bak lyset! Dette er overskriften på en løpeseddel Rødt har produsert i Moss. Her heter det blant annet at «Dagens flertall i bystyret har valgt en løsning som har ført arbeidet med å fjerne høyspentkabelen inn i et juridisk dødvann, som i beste fall vil føre til flere års forsinkelse, i verste fall aldri bli realisert!» Derfor mener Rødt «arbeidet med å fjerne høyspentledningen skal startes umiddelbart! Beboerne i nordre bydel har krav på at det kan settes en endelig sluttdato for når denne høyspentledningen er fjernet over HELE nordre bydel».

Dette henger sammen med at RØDT tirsdag 11. august kl. 19.00 INVITERER TIL ÅPENT MØTE PÅ NØKKELAND SKOLE om «Byutvikling, høyspentledning og trivsel i Nordre bydel». Her ønsker vi å dele våre tanker om disse temaene og få innspill og synspunkter fra folk, slik at vi kan videreutvikle vår politikk for en helhetlig og god byutvikling.

Her kan du laste ned og spre møteinvitasjonen og løpeseddelen.

22. april 2015

Høyspenten på Kambo: Ny avtale inngått, men på feil grunnlag?

hyspng lvsfrI Moss Dagblad i dag blir Rødts Eirik Tveiten intervjua med bakgrunn i at han har fått tilgang til kontrakten mellom kommunen og Hafslund om utbygging av den omstridte høyspenten. Han mener at «grunnlaget for vedtaket kan ha vært feil». Han minner om at «grunneieren på forhånd hadde gitt beskjed om at hun ville akseptere en minnelig avtale, såframt det lange alternativet ville bli valgt. Det ville spart tid og ressurser».

– Prosjektet kan ferdigstilles langt tidligere og kostnadene vil bli forutsigelige, sier Tveiten til Rødts hjemmeside.  – Dersom flertallet også etter disse opplysningene fortsatt vil ha det korte strekket, må det legges inn en lang og fordyrende prosess i rettsapparatet. 

Tveiten sier videre til MD at «politikerne fikk stemme over to alternativer for den nye høyspenttraseen. Og ved begge valgene var det lagt inn klausul om ekspropriasjon. … Når alternativene ga inntrykk av å være helt identiske med henblikk på ekspropriasjonskostnader, er det naturlig at det billigste alternativet ble valgt». I avtalens pkt. 7 forutsettes  politisk vedtak før avtalen er gyldig. Last ned hele avtalen (pdf-fil).

Rødt og Eirik Tveiten har tatt initiativ i denne saka siden starten.

21. juni 2014

Løftebrudd om høyspenten på Kambo

høyspenning

I Moss Avis i dag har Eirik Tveiten, Rødt, et leserinnlegg om høyspenten på Kambo. Her er han ikke nådig overfor Arbeiderpartiets representanter, som han mener bryter løfter som er gitt til Rødt og SV, men ikke minst til innbyggerne i Nordre bydel.

I bystyret mandag hadde Rødt et forslag om at «Moss bystyre ber MK Eiendom å legge alternativ 2 (det lange) til grunn i det videre arbeidet. De beregnede ekstrakostnader ved valg av dette alternativet legges inn i Moss kommunes langsiktige investeringsplan. Innbetaling på langsiktige lån økes med 1 million kroner fra ogmed 2018».

Frp støtta dette, men foreslo å utrede begge alternativene «sånn at bystyret står fritt til å velge raskeste løsning når vi vet om kommunen får overtatt nødvendige tomter til alternativ 1 eller om bystyret da ønsker et annet alternativ som sikrer fortgang».

Rødts og Frps forslag fikk bare 7 stemmer (Rødt, SV og FrP) og falt.

Da skriver Tveiten:

read more »

4. juni 2014

Grav ned høyspenten – NÅ!

Dette RØDE skiltet på Hesteberget gjelder kabel til Gullholmen

Dette RØDE skiltet på Hesteberget gjelder kabel til Gullholmen

Rødts Eirik Tveiten hadde 2. juni et leserinnlegg i Moss Avis, der han ikke bare gjentar argumentene sine fra bystyrebehandlinga i fjor for «det lange alternativet» når det gjelder høyspentkabelen til Kambo, men i tillegg nå har snakka med grunneieren. Hun vil ikke akseptere «det korte» alternativet. Da må kommunen eventuelt ekspropriere, noe som vil bety stor usikkerhet. Det «lange» alternativet vil bli noe dyrere, men differansen vil kunne betales ved å øke eiendomsskatten med 0,5 promille.

Les hele innlegget:

read more »

16. oktober 2013

Høyspent på Kambo, skole på Hoppern: – Det finnes penger, men noen må betale.

hyspng lvsfrI Moss Avis 16. oktober hadde Erik Tveiten, Rødt, et innlegg i budsjettdebatten. Han oppfordrer til å øke eiendomsskatten: «Den antagelig eneste måten å realisere disse to prosjektene på, er å KREVE at kommunen øker eiendomsskatten! Samt å kreve at eiendomsskatten ikke går til å dekke kommunens løpende driftsutgifter, men øremerkes ulike utviklingsprosjekter utover driftsbudsjettet!»Les hele innlegget:

read more »