Posts tagged ‘Cellullosen’

26. august 2015

Tidsskriftet Rødt! om arbeiderhistorie fra Moss

rødt 3 15

Send sms «marx abo» til 2434 og få et abonnement for 100,- første året. Eller bestill et gratis prøveeksemplar

Nå en aldri så liten pause fra valgkampen, men likevel: Det var Rødts, eller nærmere bestemt forgjengeren RVs, tidligere bystyrerepresentant Bjørn Aslaksen Grønna det handla om på dette nettstedet for ganske nøyaktig et år siden da boka hans kom ut om «Et arbeidsliv på Cellulosen».

Moss by- og industrimuseum var sterkt involvert i utgivelsen av boka, og nå er konservatorene Torill Wyller og Bjørg Holsvik, sammen med Bjørn, intervjua i tidsskriftet Rødt! nr. 3 2015 (jo, navnet er Rødt! med utropstegn. Det gis ut av partiet Rødt og er et «marxistisk tidsskrift»).

Det er faktisk gitt ut fire bøker av denne typen, skrevet av mossinger, og i artikkelen heter det blant annet at «Dette er verdifullt, og flere museer og lokalmiljø bør følge opp, mener involverte historikere og museumsfolk.»

Les hele artikkelen, som gjengis med tillatelse fra Rødts redaksjon:

read more »

Reklamer
Stikkord:
21. mai 2015

Planene for Verket er under utvikling

høeghmøtetRødt hadde onsdag et godt besøkt ettermiddagstreff i Konvensjonsgården med Høeg Eiendom for å få presentert og drøfta planene om utbygging på Verketområdet. Jan Erik Kristiansen fra Høeg hadde en oversiktlig innledning om de overordna planene. Et interessert panel av medlemmer og venner av Rødt reiste et bredt spekter av spørsmål om for eksempel forholda for gående og syklende, bygningshøyder og mulighetene for miljøtiltak som gjenvinning og energiplanlegging.

read more »

10. november 2014

Rødts idé sprer seg: Kulturen inntar Verket

Eirik Tveiten kommenterte nettutgaven og ble sitert i papiravisa

Eirik Tveiten kommenterte denne nyheten i nettutgaven, og ble sitert i papiravisa

Fredag kunne Moss Avis intervjue kunstnerparet Marian Heyerdahl og Ole Lislerud, som nå etablerer seg med atelier i de tidligere fabrikklokalene der «Cellullosen» var virksom fram til 2012. Og de nye eierne av området, Høegh eiendom, sier at de «ønsker seg enda flere kunstnere».

– Dette er forhåpentlig bare begynnelsen på utviklinga av det gamle industriområdet som et kultursentrum, mener Rødts Eirik Tveiten. Han og flere i Rødts bystyregruppe har det siste året engasjert seg sterkt for nettopp denne utviklinga, jamfør flere artikler på dette nettstedet. Bildekunster og tatovør Remi Sølvberg, som er vara til bystyret for Rødt, fikk stor oppmerksomhet for to år siden, med sin skisse for gjestehavn og kulturbydel.

– Ja, det var faktisk kulturpartiet Rødt som lanserte Verket-områrdet for kunst og kultur, sier Tveiten. – Med Heierdahls etablering begynner vi å få gjennomslag til dette, og Høegh følger opp. Dette viser også hvor mye lurere det er med jernbanestasjon på Basartaket, avslutter han.

30. august 2014

Rødt-veteran i Moss skriver om den nære historia

grønna MA liteBjørn Aslaksen Grønna er blitt bok! Alle som kjenner ham i Moss, og det er ikke få, synes ikke det er så rart. Den opprinnelige hallingdølen har på mange felt vært en frontfigur i byen. For de politiske motstanderne var han en plagsomt aktiv og grundig bystyrerepresentant for Rød Valgallianse (partiet Rødts forgjenger) fra 1995 til 2003, deretter var han en pågående leder av den lokale Naturvernforeninga i flere år, og han har vært idrettsleder både på Kambo og i forhold til Zambia. Noe han fikk Moss kommunes kulturpris for i 2006. I perioder har han vært like mye i lokalavisene som Rødt-representant Eirik Tveiten i dag.

read more »

22. januar 2014

Byutvikling i Moss – en kamparena

juriks (1)Partiet Rødt holdt åpent møte onsdag kveld, med rundt 30 tilhørere, om to byutviklingsprosjekt som angår det meste av Moss sentrum; nemlig jernbanestasjonen og Petersontomta. Til det førstnevnte hadde Rødt invitert Øyvind Løken fra Arkitekturverket med sine argumenter for en underjordisk stasjon i sentrum, til det sistnevnte Geir Juriks fra Höeg Eiendom, som presenterte sine foreløpige ideer for den store tidligere industritomta.

Men Juriks holdt seg ikke strengt til Petersontomta i sin innledning. Høegs omfattende bolig-, nærings- og kulturplaner krever et bysentrum med fortsatt tyngdepunkt nordover mot Fossen, og de vil klart tjene på å få jernbanestasjonen under Basartaket/Myra. Moss Avis kan i kveld oppsummere: «Höegh og Rom Eiendom har hver sine interesser i hvor den nye jernbanestasjonen i Moss skal ligge». De siterer Juriks:

«– Rom Eiendom har interesser ved Moss havn og vil ha jernbanestasjonen dit. De hevder derfor at det vil ta flere år å utrede en Moss sentralstasjon under bakken ved Myra og Øvre Torg. Rådmannen i Moss sier sier at det vil ta minst to år å utrede Moss sentralstasjon. Mens vi i Höegh, som gjerne vil ha stasjonen nær Peterson-området, hevder at en utredning ikke vil ta mer enn seks måneder.»

Hvis begge får det som de vil, vil Moss få sentrumsfunksjoner fra Kleberget til Verket, med andre ord et sentrum med ei utstrekning på over 2 kilometer. Eller som Oslo sentrum fra Oslo S og forbi Slottsparken. Noe å tenke over i forhold til tidligere miljøvernminister Solhjells 7. bud om byplanlegging: «Du skal ikke lokke folk ut av sentrum». Løken nevnte dette i sin innledning.

folkemøte22jan14

5. mai 2013

Samtidsruiner: Møllebyen Litteraturfestival har programlansering 7. mai

House of Foundation melder at programmet til litteraturfestivalen i august lanseres under et arrangement tirsdag 7. mai kl 19. De skriver på nettsida si at «nedleggelsen av Peterson Paper (som er en av våre nærmeste naboer i Møllebyen i Moss) har utløst en vilje i oss til å lage festival også i 2013» (den er egentlig en biennale, og skulle derfor funnet sted i 2014).

Det heter også: «En festival og en antologi om FABRIKKEN, som inkluderer perspektiver fra alle de nordiske landene, og med Peterson* i Moss som omdreiningspunkt, vil muliggjøre sammenføring, kontrastering og kritikk».

For øvrig har Rødt i Moss engasjert seg både for bevaring av arbeidsplassene og i etterbruken av tomta; etter alt å dømme en aktuell debatt i flere år framover.

29. april 2013

Næringsmiljøer på kollisjonskurs?

– Samarbeider eller motarbeider de ulike næringsinteressene i Moss hverandre? Dette spør Eirik Tveiten (Rødt) i et leserinnlegg i Moss Avis 26. april. Bakgrunnen er et møte som har vært holdt mellom næringsliv og politikere. Tveiten ser NHOs og næringslivets behov i sammenheng også med behovet for lokaler for kulturvisrsomhet, og sentrumsutvikling generelt, og i denne forbindelsen lokalisering av jernbanestasjonen.

Les hele innlegget:

read more »

16. november 2012

Petersonkonkursen – hva skjedde?

Rødt Moss og omegn holder medlemsmøte! Det finner sted torsdag 22. november – kl. 19.00 – Folkets Hus, møtelokalet innerst i 1. etg.

Saker:

  1. Petersonkonkursen – hva skjedde? Bjørn Grønna innleder. Han vil også forsøke å se det i sammenheng med EØS-avtalen og industriens betingelser.
  2. Skal vi ta initiativ til å opprette en lokal Palestinakomité i Moss?
  3. Valg av valgkomité til årsmøtet 2013.

Vil du bli medlem – velkommen!

Styret

19. september 2012

Rødts idé om Peterson og gjestehavn lever

Etter Eirik Tveitens interpellasjon i bystyret 17. september, er det klart at både ordføreren og alle partiene, samt begge byens aviser, mener ideen må følges opp om gjestehavn ved utløpet av Mosseelva.

I svaret sitt bekrefter ordføreren at i forbindelse med arbeidet med den nye sentrumsplanen, som starter i oktober, «vil utvikling av gjestehavnmulighetene i sentrum inklusiv ideen og tanken om utvikling av gjestehavn/båthavn ved utløpet av Mosseelva, … bli ivaretatt». Han nevner i den forbindelsen at Høegh Eiendom AS har meldt interesse for mottak av steinmasser fra sprenginga av Follotunnellen, til utfylling langs sjøen på Petersontomta og at dette «vil kunne påvirke mulighetene for utvikling av gjestehavn/båtplasser ved Mosseelvas utløp».

Han sier videre at en eventuell anleggelse av gjestehavn/båthavn «nødvendigvis [vil] ta noe tid, samtidig som det må forutsettes at eier/utbygger er villig til å gjennomføre plan».

Dette er også poenger i Moss Avis’ lederartikkel i dag, 19. september, men for øvrig får ideen full støtte. Og i Byavisa samme dag sier man kontant, over to sider og hele førstesida, at «Her bør båthavna ligge». Uten sitatstrek.

Les hele ordførerens svar:

read more »

Stikkord: ,
11. september 2012

Rødt interpellerer om Petersontomta og gjestehavn

Båtturistene fortjener noe bedre enn skyggelandet på Alphabrygga

Etter god respons på Rødts idé i august, både fra politikere og grunneiere, har lite skjedd fra kommunens side når det gjelder Petersontomta og gjestehavn. Derfor har bystyrerepresentant Eirik Tveiten nå levert en interpellasjon som kommer opp og som skal besvares av ordføreren på førstkommende møte, mandag 17. september.

Tveiten stiller her ordføreren to spørsmål:

1. Vil ordføreren be administrasjon innta en mer pådriverrolle ved å ta initiativet til et møte med de ulike eierne og andre interessenter? Tema på møtet bør være å se på muligheten for et
felles initiativ for å opparbeide en gjestehavn ved elvas utløp, samt opprusting av selve nedre elveløpet.

2. Antatt positiv tilbakemelding. Vil ordføreren be administrasjonen utarbeide forslag til prosjektform og framdriftsplan, slik at en slik opprusting kan gjennomføres så snart som
mulig?

Interpellasjonen kan lastes ned her. Den inneholder også to tegnede skisser av hvordan tomta og bygningsmassene kan disponeres.