Ny rapport: Stasjonsvalget skaper mye større problemer enn tidligere kjent

øyvind MD 10maiI Moss Dagblad i dag, 10. mai, har Rødts medlem i MISA, Øyvind E. Hansen, en kronikk om Jernbaneverkets ferske reviderte konsekvensutredning for dobbeltsporet gjennom Moss. Dokumentet er datert 7. april, men verken avisene eller kommunen har hatt fokus på det. Moss kommune ser ut til å ville begrense tilgangen på det, og skriver at det «er offentlig, men ikke publisert. Ta kontakt for nærmere informasjon». Rygge kommune er derimot ikke så redde for at det «lekker ut», så på hjemmesida deres fant vi det, og vi offentliggjør det her.

Oppdatering 11.5.: JBVs rapport er, som nevnt ovenfor, ikke lenket opp til i journalen, men det fins lenke i sakspapirene til MISAs møte. Se sak 21/16; den 12. av de 13 filene. Men uten Rødt og Øyvind E. Hansens kronikk i Moss Dagblad i går, kunne allmennhetens kjennskap til de nye, dramatiske opplysningene i dette dokumentet vært lik null fram til ettermiddagens møte i MISA, og kanskje lenger.

Øyvind, som skal være med på behandlinga av dette på MISAs møte onsdag 11. mai, påpeker i kronikken de økte problemene som vil oppstå blant annet på grunn av den krappe svingen i tunnelen under Moss. Han skriver: «De sannsynlige, negative konsekvensene av å plassere ny jernbanestasjon i havna, og (følgelig) måtte tvinge jernbanetraseen i en krapp sving vestover gjennom sentrale deler av byen, slik bystyret etter alt å dømme vil vedta 20. juni, er betydelige». Før han lister opp 17 av de mest negative følgene.

Les hele kronikken:

Jernbanestasjonen må til sentrum – NYTT DOBBELTSPOR: Dette er konsekvensene av at bystyret avviser å få utredet stasjonsalternativ.

DAGSAVISEN 10.05.2016

Av Øyvind E. Hansen, Rødt Moss og omegns representant Miljø- og samferdselsutvalget (MISA)

Moss kan endelig se fram til moderne dobbeltsporet jernbane for togtrafikk med hastigheter opptil 250 km/t fra 2024. Områderegulering for ny jernbane skal behandles i Moss bystyre 20. juni 2016, hvor den etter alt å dømme vil bli vedtatt. Gjennom store deler av byen vil banen gå i tunnel, som vil komme ut i dagen ved Carlberg i Rygge. Dette vil frigjøre verdifulle arealer, og fjerne barrierevirkningene av dagens spor. Likevel er et vesentlig trekk ved planen påfallende: I stedet for å gå i rett linje mellom Bjerget/ Myra og Carlberg, skal banen gå i en krapp sving vestover, til havna. Årsak: det er her den nye stasjonen skal ligge.

Alternativet, en moderne og sentrumsnær stasjon under bakken ved Bjerget/Myra, med tilgang også fra Basartorget, som tillater banen å fortsette i en rett linje til Carlberg, og styrker sentrum, har ikke vært gjenstand for utredning. Det politiske flertallet i Moss med H og AP i spissen ønsker ikke noe som kan forkludre deres mål, som synes styrt mer av hensynet til tunge økonomiske interesser enn folks trivsel: en omfattende utvidelse av havna, der ny jernbanestasjon inngår som ett av elementene. Det er viktig at vi, innbyggere og beslutningstakere, ikke godtar skremsler om forsinket framdrift som påskudd for å hindre utredning av alternativ stasjonsplassering, noe eksemplet Holmestrand illustrerer: Der bygger de nå en moderne, romslig stasjon under bakken med fire spor, hvorav de to midtre er for gjennomkjøringshastighet på 250 km/t.

Jernbaneverket har nettopp kommet med sin konsekvensutredning av ny Østfoldbane gjennom Moss, som er interessant lesning. Her bekreftes det mange har hevdet lenge: De sannsynlige, negative konsekvensene av å plassere ny jernbanestasjon i havna, og (følgelig) måtte tvinge jernbanetraseen i en krapp sving vestover gjennom sentrale deler av byen, slik bystyret etter alt å dømme vil vedta 20. juni, er betydelige.

Med Jernbaneverkets egne ord, kan vi vente oss følgende konsekvenser av en slik løsning:

 • Gjennomkjøringshastigheten forbi Moss stasjon reduseres til 90-100 km/t.
 • Der jernbanen er foreslått lagt i dagen kan eiendommer i større grad bli berørt av tiltaket. Dette gjelder: Moss, mellom Vogts gate (rv. 19) og Kleberget og sidesporet (havnesporet) langs Verlebukta. Det er omtrent 200 grunneiendommer innenfor dette området.
 • Nye Moss stasjon vil ligge omtrent 100 meter lenger vekk fra sentrum enn dagens stasjon, målt i luftlinje fra Kirketorget. Kombinert med planlagt utvikling på Sjøsiden og Verket, gir dette en fare for at tyngdepunktet i sentrumsutviklingen flyttes vekk fra sentrumskjernen, noe som er i strid med Sentrumsplanen.
 • I anleggsfasen vil store deler av området rundt nye Moss stasjon beslaglegges, noe som vil få konsekvenser for offentlige byrom. Dette gjelder spesielt i Nyquistbyen, der en stor byggegrop vil ta opp store arealer over lang tid. I tillegg vil anleggstrafikk til byggegropen gi betydelige, negative konsekvenser for byrommene rundt.
 • Rekkeviddeanalysene i kapittel 7.3 viser at tilgjengelighet, med hensyn til gang- og sykkelavstander for flesteparten av dagens brukere, blir verre som følge av tiltaket.
 • Næringsområder i sentrumskjernen, Verket og Jeløya vil få større avstand til knutepunktet enn i dag.
 • Beregningene viser at av dagens innbyggere blir det færre innen 300 m, 600 m og 1200 m fra stasjonen. Basert på dette konkluderer vi med at færre av dagens innbyggere vil ha den nye stasjonen innen gangavstand. Med andre ord, lokalisering av den nye stasjonen øker i gjennomsnitt gangavstanden til/fra stasjonen for bosatte i området.
 • Når dagens situasjon for fotgjengere som går til stasjonen fra sentrumsområdet sammenlignes med scenario for ny stasjon, er den nye reiseruta preget av flere barrierer, det vil si nivåskifter i forbindelse med underganger.
 • Nyquistbyen: Bebyggelsen består primært av eneboliger, tomannsboliger og bygårder med leiligheter. Størstedelen stammer fra århundreskiftet og ble bygget rundt 1900- 1920. Samlet vurderes Nyquistbyen å representere viktige kulturminneverdier i Moss. Konsekvens av tiltaket for Nyquistbyen: Meget stor negativ.
 • Kulturmiljøet vil bli sterkt påvirket fysisk og visuelt av tiltaket ved Kleberget, som medfører kulvert og tunnelinnslag.
 • Kulturmiljøet med pilegrimsleden vil bli sterkt påvirket fysisk og visuelt av tiltaket ved Kleberget, som medfører kulvert og tunnelinnslag. Konsekvens: Stor negativ.
 • Anleggsarbeidet for ny stasjon innebærer at bygningene mellom nedre del av Steinullbakken, Nyquistsgate og opp til Vogts gate fjernes. Dette dreier seg om ca. 100 bygninger. Bygninger må også rives ved Kleberget. Noen bygg innløses på grunn av tunnelen inn i Kleberget, andre på grunn av veier og nærhet til anleggsområdet.
 • I Moss sentrum vil anleggsområdet strekke seg ca. 450 m opp fra havna til Vogts gate/Høienhaldgata. Byggegropa vil være 30-40 m bred og utgjøre en omfattende barriere i sentrum. Skolebarn som f.eks. bor på Thorneløkka eller vest for denne må følge rv. 19 til Bytårnet skole. Delområde 10 KransenNyquistbyen-Steinullbakken, blir direkte berørt av byggegropa og omfanget vurderes som stort negativt. Beboere i delområde 8 Stengata-Strandgata og 9 Thorneløkka kan bli særlig utsatt for barriereffekter.
 • Anleggsarbeidet vil forårsake mye støy ved spunting, boring, sprenging, graving og transport, støy i anleggsfasen, hvor det også finnes støysonekart for Moss sentrum og Carlberg.
 • Moss sentrum-Kleberget Her vil det være omfattende anleggsaktivitet i ca. 6 år og støy må påregnes innenfor gjeldende retningslinjer for arbeidet. Delområde 10 berøres særlig.
 • Den sørlige delen av Moss sentrum blir kraftig berørt deler av prosjektets omfangsrike tiltak. Her skal det bygges en løsmassekulvert som kun delvis tilpasses eksisterende, hellende terreng: Den sørlige delen av kulverten vil stikke opp av og bryte med den nesten skålformede landformen, og dermed svekke denne. Tiltaket innebærer også sanering av en del bebyggelse, deriblant kvartalene som samsvarer med den historisk dokumenterte bystrukturen fra 1800-tallet. Dette svekker synligheten av den kontinuerlige menneskelige aktiviteten som bystrukturen er et uttrykk for.
 • Havna og området omkring dagens jernbanestasjon påvirkes kraftig av tiltaket. Løsmassekulverten og stasjonsbygningen bryter med den opprinnelige landformen også i dette delområdet. Den visuelle barriereeffekten som jernbane- og havnevirksomheten har i dag, vil forsterkes av veisystemet som krysser sporområdet i sør. I Klebergets nordside skal det etableres påhogg og portal for Carlbergtunnelen. Dette vil innebærer en del sprengningsarbeider i dagen som sammen med veianlegget som skal krysse sporområdet langs Klebergets nordside, vil føre til en forringelse av Kleberg-silhuetten. Bystyret må ta til vettet. Byen og innbyggerne har krav på å få utredet muligheten for en moderne, sentrumsnær stasjonen plassert under Bjerget/Myra, med tilgang også fra Basartorget, som tillater høyhastighetstog, styrker sentrum, og unngår de betydelige negative konsekvensene forbundet med stasjon i havna.
Reklamer

3 kommentarer to “Ny rapport: Stasjonsvalget skaper mye større problemer enn tidligere kjent”

 1. Om man virkelig ønsker toghastighet på 250 km pr. time eller mer, bør jernbane linjen ligne mer på rullebanen til Moss og Rygge Lufthavn, enn den Gamle Mosseveien til Oslo.

  Trodde det var elementær lærdom i fysikken, at «et legeme i bevegelse, vil fortsette i samme hastighet og retning, så lenge andre motkrefter virker inn.»

  Til opplysning er normal start og landingshastighet på passasjer flyene på Rygge Flyplass ca. 250 km/time.

  Og det var jo tydelig å se konsekvensene av en bråstopp på helikopterulykken på Sotra for et par uker siden.

  Oppfordrer Politikkerene i Moss og Rygge å ta en studietur til Lillestrøm jernbane stasjon idet Flytoget passerer i kūn 160 km/t … ca 100 km/t saktere enn de planlagte togpasseringene på Moss havn.

  Kanskje på tide å TENKE NYTT ?

  Hva med å følge E6 trassen ?

 2. Her er det snakk om å gå baklengs inn i fremtiden. Blir ikke mye ære å få i fremtiden for disse sneversynte poltikerne.

 3. hva med petersontomta god plass der

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: