Lovlighetsklage igjen: Takboks-saken kan omskape Moss

crooydon

Forstaden Croydon til London er ugjenkjennelig i løpet av 30 år. Hva med forstaden Moss til Oslo?  

Både Moss Avis (bare for abonnenter) og Moss Dagblad skriver i dag om lovlighetsklagen fra opposisjonen av AP, SV og Rødt når det gjelder de såkalte takboksene på Refsnes.

– Vi synes det er skummelt at bystyret tillater seg å hastebehandle et vedtak basert på et simpelt benkeforslag. Hvis vedtaket blir stående, kan dessuten byen få en helt annen skyline enn i dag, sier Rødts gruppeleder Eirik Tveiten til MD.

Opposisjonen bygger blant annet klagen på at takboksene er en vesentlig endring og at «Forslaget skulle derfor etter vår oppfatning vært lagt ut til ny høring». De sier at «Det er reist sterke innvendinger mot vedtaket i forbindelse med flere byggeprosjekter. Vedtaket framstår i det hele som svært omstridt» og mener «utvilsomt at en ny høring vil kunne gi opplysninger i saken som kan gi den et annet utfall i bystyret enn tidligere».

I tillegg har bystyreflertallet ignorert innsigelsene fra sitt eget kontrollutvalg:

– Vi synes det er helt utrolig at flertallet i bystyret overkjører kommunens eget kontrollutvalg i denne saken. Her burde man jo ventet til fylkesmannen er ferdig med sin vurdering av lovligheten, sier Eirik Tveiten til MD.

Se kontrollutvalgets vedtak og deres fire spørsmål til fylkesmannen (pdf-fil, side 9).

Les opposisjonens lovlighetsklage til fylkesmannen:

Moss Bystyre
Postboks 175

1501 MOSS

Moss, 11.03.16

KLAGE ETTER KOMMUNELOVENS § 59 PÅ VEDTAK I SAK B-007/16.

Moss bystyre fattet 29.02.16 vedtak i sak B-007/16, hvor søknad om rammetillatelse for takoppbygg for eiendommen Godset 5 1/3848 ble godkjent.

På vegne av Arbeiderpartiet, Rødt og SV påklages vedtaket i henhold til kommunelovens § 59, i det vi ber om at fylkesmannen vurderer lovligheten av vedtaket.

FORHOLDET TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVENS § 11-15.

Vedtaket i saken er fattet på grunnlag av bystyrets vedtak om takoppbygg av 16.06.14. Dette vedtaket om endring i kommuneplanen ble fattet på bakgrunn av et benkeforslag framsatt i møtet. Vedtaket innebar en endring i forhold til det forslag som var lagt ut på høring/offentlig ettersyn. Vedtaket innebar en endring både når det gjelder høyde, bruksformål og areal. Det er ikke tale om en «mindre endring». Forslaget skulle derfor etter vår oppfatning vært lagt ut til ny høring.

Vi viser her til plan- og bygningslovens § 11-15, første ledd :

Kommunestyret selv vedtar kommuneplanen. Dersom kommunestyret vil treffe vedtak om kommuneplanens arealdel som medfører en bruk av arealer som ikke har vært gjenstand for høring under planbehandlingen, må de deler av planen som ønskes endret, tas opp til ny behandling.

Vi viser også til plan- og bygningslovens § 1-1, fjerde ledd, hvor det heter :
Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.

Vedtaket av 16.06.14 innebærer en endret bruk av arealer som ikke har vært gjenstand for høring. Dermed er ikke kravet til åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for berørte interesser oppfylt. Det er overhodet ikke en akseptabel praksis å endre en kommuneplan ved benkeforslag !

Vedtaket om endring av kommuneplanen av 16.06.14 er derfor etter vårt syn ikke lovlig.
Vi er kjent med et notat utarbeidet av adv. Helge Skaaraas, hvor det hevdes at den feil som er begått ved at forslaget ikke er lagt ut til ny høring, ikke har virket inn på vedtakets innhold, slik at vedtaket uansett er gyldig på tross av saksbehandlingsfeilen.

Denne vurderingen er etter vårt syn ikke holdbar. Den kan ikke legges til grunn at vedtaket ville blitt det samme dersom forslaget ble lagt til på høring. Som advokat Skaaraas også selv gir uttrykk for, må det her vurderes om avviket framstår som vesentlig, styrken i de aktuelle innvendingene må vurderes, samt om avgjørelsen vil være til særlig skade for noen. Vi mener vedtaket innebærer en vesentlig endring i forhold til forslaget. Det er reist sterke innvendinger mot vedtaket i forbindelse med flere byggeprosjekter. Vedtaket framstår i det hele som svært omstridt.

Adv. Skaaraas uttaler i sitt notat :

Det er imidlertid bare bystyret selv som kan vite noe bestemt om utfallet dersom endringen var blitt varslet på nytt. Jeg anbefaler derfor at saken forelegges bystyret. Det kan f.eks. gjøres i forbindelse med at bystyret skal ta stilling til takoppbyggene på Refsnes Gods».

Han uttaler videre :

Dersom bystyret mener man gjennom en ny høring får belyst saken på en måte som kan gi et annet utfall i bystyret enn tidligere, må bystyret i så fall utsette behandlingen av byggesaken og sende den del av planvedtaket som avviker fra det varslede forslaget tilbake til formannskapet for beslutning om ny høring og utleggelse til offentlig ettersyn. Det vil i så fall kunne aktualisere krav om erstatning.

Vi mener utvilsomt at en ny høring vil kunne gi opplysninger i saken som kan gi den et annet utfall i bystyret enn tidligere.

FORHOLDET TIL FORVALTNINGSLOVENS § 41.

Vi vil også vise til forvaltningsloven § 41 :

Er reglene om behandlingsmåten i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven ikke overholdt ved behandlingen av en sak som gjelder enkeltvedtak, er vedtaket likevel gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold.

Denne bestemmelsen angir et generelt prinsipp som også får anvendelse på vedtaket av 16.06.14. Utgangspunktet er altså at en saksbehandlingsfeil innebærer at vedtaket er ugyldig, men unntak fra dette gjelder «dersom det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold».

I denne saken er det vår klare oppfatning at feilen kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold.

Denne bestemmelsen er uriktig gjengitt i det vedtaket som er truffet i sak B-007/16, hvor vedtaket synes å beskrive problemstillingen som hvorvidt feilen har virket bestemmende på vedtakets innhold. Det korrekte er om feilen kan ha virket bestemmende, dvs. muligheten for dette er tilstrekkelig til å konstatere at vedtaket er ulovlig.

Vedtakets formulering viser at bystyrets flertall synes å ha lagt en feil lovforståelse til grunn for sitt vedtak ! Også på dette grunnlag er vedtaket i sak B-007/16 etter vårt syn ugyldig.

FORHOLDET TIL KONTROLLUTVALGET.

Vi er kjent med at Moss kommunes kontrollutvalg har bedt fylkesmannen vurdere lovligheten av bystyrets vedtak av 16.06.14. Her reises også spørsmål om vedtaket av 16.06.14 er i overensstemmelse med departementets veileder for måleprinsipper når det gjelder høyde på takoppbygg. Vi ber også om at også denne siden av saken blir vurdert av fylkesmannen.

Når kommunens eget kontrollutvalg har anmodet fylkesmannen om en lovlighetsvurdering av vedtaket av 16.06.14, vil vi påpeke det svært uheldige ved at Moss bystyre går til realitetsbehandling av denne saken før fylkesmannens vurdering foreligger.

Moss, 11.03,2016
Shakeel Rehman (Ap)       Eirik Tveiten (Rødt)      May Hansen (SV)
(sign.)                                    (sign.)                               (sign.)

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: