Rødts havneklage: – Miljøtiltak under falskt flagg!

lekter stein

Lasting av steinmasse på lekter. Hundrevis slike lass vil bli dumpa i Værla. Klikk på bildet for å se video

Ifølge dagens Moss Dagblad har i tillegg til partiet Rødt, to andre, blant annet Kallum og Kleberget vel, sendt klager til Fylkesmannen og Miljødirektoratet om utfyllinga av steinmasser i Moss havn (les Rødts klagebrev nedenfor).

Ifølge MD er Rødts Eirik Tveiten mer enn noen gang «overbevist om at tildekkingen av havbunnen ikke er et rent miljøtiltak. – Snarere tvert imot. Det er nærmest et miljøovergrep. … Det kommer fram i selve søknaden og ikke minst i diskusjonen i etterkant, om hva man ønsker å oppnå med en tildekning».

Rødts klagebrev inneholder mange og saklig begrunna ankepunkter. For det første mener partiet at dumpinga ikke garanterer «akseptabel tildekking av de forurensete massene innerst i Værla, men vil snarere kunne føre til en spredning av disse massene«. Videre reagerer Rødt på «dumping av masser over et langt større område, når slik dumping som utgangspunkt er forbudt etter forurensingsforskriftens § 22-4″. Man minner om at undersøkelsene av bunnforholdene bare dekker en mindre del av arealet man vil tildekke. Rødt er også sterkt i tvil om realismen i å dumpe finkornet masse først, for å virvle opp minst mulig av forurensinga.

Les hele Rødts klagebrev:

Fylkesmannen i Østfold Postboks 325

1502 Moss

Moss, 12.11.14.
Deres ref.2014/3189 461,5 OMA.

KLAGE TIL MILJØDIREKTORATET – TILLATELSE TIL DUMPING AV MASSE MOSS HAVN.

Fylkesmannen i Østfold fattet 30.10.14 vedtak om tillatelse til det som benevnes tildekking av forurenset sjøbunn i Moss havn. Realiteten i vedtaket er å tillate en storstilet dumping av masse i et stort areal av havnebassenget i Moss.
Rødt Moss påklager herved fylkesmannens vedtak til miljødirektoratet.

Rettslig klageinteresse.

Rødt vil hevde at organisasjonen har rettslig klageinteresse etter forvaltningslovens § 28.

Rødt er et lokalt politisk parti med særlig engasjement i miljøsaker og byreguleringssaker. Partiets representanter har vært toneangivende i byens regulerings- og miljødebatt. Rødt avga også høringsuttalelse i saken. I så måte må Rødt her vurderes på linje med interesseorganisasjoner som velforeninger, og miljøorganisasjoner som antas å ha rettslig klageinteresser i saker som angår deres formål og oppgaver.

Rødt antar imidlertid at spørsmålet om rettslig klageinteresser ikke blir satt på spissen, da fylkesmannens vedtak uansett er opplyst å bli påklaget av lokale miljø- og interesseorganisasjoner.

Egentlig bakgrunn for søknaden.

Det er åpenbart at bakgrunnen for at Moss Havn ønsker den dumpingen av steinmasse fra ulike steder i Osloområdet, er et ønske om en betydelig utvidelse av containerhavna. Man ønsker å utvide havna med 100 mål, mens utfyllinga skal skje på et område på 400 mål for nettopp å oppnå den ønskete utvidelse av containerhavna. Formålet er således ikke «tildekking av forurenset sjøbunn», slik fylkesmannen betegner tiltaket som.

Rødt aksepterer imidlertid at fylkesmannen har fattet sitt vedtak i henhold til forurensningsloven og at det er denne lovens bestemmelser som vedtaket skal vurderes etter. Det er derfor i denne sammenheng ikke avgjørende at dumpinga av masser skjer for å utvide havna, spørsmålet er om dumpinga er i strid med lovverket. Imidlertid må det være et poeng at det ikke bør styrke en søknad at den på denne måten fremmes under et uriktig – for ikke å si falskt – flagg som miljøtiltak.

Det må også være et utgangspunkt at dumping av masser er i strid med forurensingsforskriftens § 22-6.

Dersom det gis tillatelse til å dumpe såkalt gratis overskuddsmasse med et sviktende miljøargument og åpenbart legge til rette for senere oppfylling/utvidelse av eiendom, er Rødt bekymret for at dette kan skape presedens for andre private og offentlige utfyllinger.

Sakens realitet.

Fylkesmannen har lagt følgende til grunn :

Fylkesmannen er enig med Rambøll i at en tildekking av sjøbunnen i den østre del av Værlebukta vil være et positivt miljøtiltak ettersom det vil bidra til at eksisterende miljøgifter på sjøbunnen tas ut av sirkulasjon. Omsøkte tildekking(en) vil imidlertid være betydelig større enn hva som er nødvendig for å tildekke den forurensede sjøbunnen i havna. Dette begrunnes i søknaden med geotekniske undersøkelser for en eventuell utvidelse av Moss havn. Fylkesmannen kan ikke se at en utvidet tildekking vil ha negative konsekvenser for forurensningssituasjonen i området.

Denne vurderingen framstår som uriktig og utilstrekkelig.

For det første må det påpekes at det etter sakens opplysninger kun er foretatt grunnundersøkelser på et begrenset område av det arealet som skal fylles ut. Verken fylkesmannen eller noen andre kan derfor si hva slags forurensing som eksisterer på den sjøbunnen på de til sammen 400 må hvor utfylling skal skje.
Etter forurensingsforskriftens § 22-6, 2. ledd skal en søknad om dumping inneholde de opplysninger som er nødvendig, bl.a. om bunnforholdene på dumpestedet.

Det er ikke holdbart å tillate utfylling av dette arealet på 400 mål når det bare er foretatt undersøkelser av et langt mindre areal innerst i havnebassenget. Dette kan ikke være en forsvarlig vurdering i forhold til at dumping som utgangspunkt ikke er tillatt etter forskriftens § 22-4.

Dersom fylkesmannen kun har forholdt seg til søknadens del som omhandler tildekking av forurenset masse, må det slås fast at denne tildekkingen av et mindre areal innerst i Værla, ikke utgjør noe argument for å tillate dumping av masse over et langt større område. Denne dumpingen er i strid med forurensningsforskriftens § 22- 4 og har kun som formål å legge til rette for senere oppfylling og utvidelse av havneområdet.

Det er i tillegg ikke holdbart å anføre at slik utfylling vil føre til at de giftige massene som er funnet på en del av sjøbunnen tas ut av sirkulasjon. Det hevdes med styrke fra representant for Folkeaksjonen mot giftdumping ut fra erfaringer fra slik utfylling nord i Oslofjorden at slik dumping bidrar til å spre slik giftig masse, ikke til å tildekke og slett ikke til å ta massen ut av sirkulasjon.

Det er anført at dersom slike giftige masser skal tildekkes, må det skje ved fullstendig innkapsling gjennom innmuring. Det å dumpe steinmasser over slike forurensete masser innebærer ikke noen akseptabel tildekking.

Det må videre presiseres at de massene som skal dumpes, «vil bestå av grovere masser enn det som anses som mest hensiktsmessig i TA-2143. Det hevdes imidlertid at det vil «tilstrebes å legge ut de fineste massene først», noe som anføres å ville bøte på denne mangelen ved massene.

Rødt stiller store spørsmål ved realismen i dette som angivelig «tilstrebes» (helt uforpliktende). Hvordan skal dumpingen skje uten at man dumper massen etter hvert som den graves/sprenges ut fra de tiltakene hvor massen hentes ? Det er da ikke slik at finkornet masse i større grad er tilgjengelig tidlig i anleggsprosessen, mens den mer grovkornete massen graves ut senere. Det er da ikke lagt opp til noen sortering av massene som skal dumpes.

Når fylkesmannen ukritisk synes å legge vekt på dette, innebærer det en feil ved fylkesmannens vurdering og avgjørelse.

Rødt stiller også spørsmål ved hvor rene de massene er som skal dumpes i Værla. Det er slått fast at det er forekomster av alunskifer i Ekebergåsen, som vil kunne innebære en stor forurensningsrisiko.

Oppsummering.

    • –  Tillatelsen til dumping innebærer ingen akseptabel tildekking av de forurensete massene innerst i Værla, men vil snarere kunne føre til en spredning av disse massene.
    • –  Selv om det skulle bli gitt tillatelse til slik tildekking av forurensete masser, er ikke dette noe argument for dumping av masser over et langt større område, når slik dumping som utgangspunkt er forbudt etter forurensingsforskriftens § 22-4.
    • –  Det er ikke foretatt tilstrekkelige undersøkelser av bunnforholdene i det arealet hvor dumping skal skje, i det bare en mindre del av arealet er undersøkt.
    • –  De massene som skal dumpes er grovere enn det som anses hensiktsmessig og det er knyttet usikkerhet til hvor forurenset disse massene er. Det er ikke realistisk at det vil være mulig å dumpe mer finkornet masse først.

Oppsettende virkning.

Rødt ber om at denne klagen har oppsettende virkning. Av hensyn til miljøet må det være viktig at dumpingen ikke kan iverksettes før vedtaket i klagesaken foreligger.

Moss,
For Moss Rødt Eirik Tveiten

Reklamer
Stikkord:

One Trackback to “Rødts havneklage: – Miljøtiltak under falskt flagg!”

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: